Algemene voorwaarden

Door tijdens het aanmelden akkoord te gaan stemt u in met de hieronder vermelde voorwaarden voor het gebruik van online applicatie en de Algemene Voorwaarden, van Inzetrooster.

Als u deze voorwaarden aangaat namens een bedrijf of een andere juridische entiteit, verklaart u gemachtigd te zijn dit bedrijf of deze entiteit te binden aan deze voorwaarden. In dat geval heeft de term u of uw betrekking op dit bedrijf of deze entiteit. Indien u niet gemachtigd bent of niet instemt met deze voorwaarden moet u de aanmeldprocedure afbreken.

Privacy en beveiliging; Openbaarmaking

Het privacy- en beveiligingsbeleid van Inzetrooster kan worden bekeken op https://inzetrooster.nl/privacy. Voor de persoonsgegevens die u verwerkt dient u zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzetrooster behoudt zich het recht voor om het privacy- en beveiligingsbeleid redelijkerwijs naar eigen inzicht te wijzigen.

Abonnement: verlening en beperkingen

Inzetrooster verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de applicatie te gebruiken uitsluitend voor uw interne doeleinden overeenkomstig de voorwaarden.

U mag de applicatie niet in abonnement verstrekken, verkopen, doorverkopen, overbrengen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel benutten of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden.

Verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersaccount en dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van de applicatie.

Persoonsinformatie en -gegevens

Inzetrooster is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke u naar de applicatie hebt verzonden tijdens uw gebruik van de applicatie (zijnde "persoonsgegevens"). U, en niet Inzetrooster, bent zelf verantwoordelijk voor de deze gegevens. U zult de aangeleverde gegevens altijd aanleveren met in achtneming van de geldende wetgeving betreffende het verwerken van persoonsgegevens, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Inzetrooster verricht de Online diensten als ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Inzetrooster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging, beschadiging, verlies of onvermogen tot opslaan van deze gegevens.

Intellectueel eigendom

Alleen Inzetrooster bezit alle rechten, aanspraken en belangen, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, in en op de Software, Inhoud en Service van de applicatie en eventuele suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die u of enige andere partij hebt ingediend in verband met de applicatie. De naam Inzetrooster, het logo van Inzetrooster en de productnamen gerelateerd aan de applicatie zijn handelsmerken van Inzetrooster en voor het gebruik hiervan wordt geen recht of licentie verleend.

Tarieven

Ons Basis pakket is het eerste jaar gratis zonder enige verplichting om verder te gaan.

Inzetrooster behoudt zich het recht voor om de tarieven en kosten te wijzigen en op enig moment nieuwe kosten te introduceren, waarvan u uiterlijk 30 dagen van tevoren per e-mail op de hoogte wordt gesteld.

Facturering

Eventuele kosten voor het gebruik van de applicatie worden per abonnementstermijn van één jaar vooraf door Inzetrooster in rekening gebracht.

Wanbetaling en opschorting

Naast eventuele andere rechten die aan Inzetrooster in dit document worden verleend, behoudt Inzetrooster zich het recht voor om uw toegang tot de applicatie op te schorten als uw account een achterstallig saldo heeft (betalingsachterstand).

Abonnementen: Beëindiging

U kunt een (betaald) abonnement zelf beëindigen door het account op te heffen cq te verwijderen.

U kunt ook Inzetrooster vóór de datum van de factuur voor de volgende termijn per post of per email hiervan op de hoogte te stellen. De opzegging dient te geschieden door een hiertoe gemachtigd persoon. Na bevestiging door Inzetrooster zal het account per beëindigingdatum ontbonden worden.

Inzetrooster kan het account beëindigen door minimaal zes (6) maanden voor de datum van de factuur voor de volgende termijn u via de applicatie, per email of schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Inzetrooster stelt u de applicatie tot dertig (30) dagen na beëindigingdatum beschikbaar om uw in de applicatie vastgelegde persoonsgegevens en eventuele overige data te extraheren en veilig te stellen. U stemt ermee in en verklaart dat Inzetrooster niet verplicht is om deze persoonsgegevens en data langer dan dertig dagen te bewaren en dat deze gegevens dertig dagen na beëindigingdatum verwijderd kunnen worden.

Inzetrooster kan een gratis account op elk moment naar eigen inzicht beëindigen. U stemt ermee in en accepteert dat Inzetrooster niet verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren en kan deze gegevens na 30 dagen verwijderen.

Disclaimer van garanties

Inzetrooster doet geen enkele verklaring en verleent geen enkele garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdloosheid, kwaliteit, geschiktheid, waarheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de applicatie of enige inhoud. Inzetrooster en haar abonnementgevers verklaren en garanderen niet dat (a) het gebruik van de applicatie veilig, tijdig, ononderbroken of vrij van fouten is of de applicatie werkt in combinatie met andere hardware, software, systemen of gegevens, (b) de applicatie voldoet aan uw vereisten of verwachtingen, (c) opgeslagen gegevens nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (d) de kwaliteit van producten, services, gegevens of ander materialen die door u zijn aangeschaft of verkregen via de applicatie, voldoen aan uw vereisten of verwachtingen, (e) fouten of storingen worden gecorrigeerd of (f) de applicatie en de server(s) waarmee de applicatie beschikbaar wordt gemaakt, vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. De applicatie en alle inhoud worden verstrekt zonder enige garantie ("as is"). Alle voorwaarden, verklaringen en garanties, stilzwijgend, impliciet, statutair voorgeschreven of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete garantie ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet- inbreukmakende karakter van de rechten van derden, worden hierbij uitgesloten door inzetrooster en haar abonnementgevers voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht.

Internetvertragingen

Services van Inzetrooster kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie. Inzetrooster is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.

Aansprakelijkheid beperking

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid jegens een partij hoger zijn dan de bedragen die daadwerkelijk door u zijn betaald of die u bent verschuldigd in de twaalf (12) maanden direct voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de claim. In geen geval zijn een partij en haar abonnementgevers aansprakelijk jegens enige persoon voor indirecte, punitieve, speciale, incidentele, morele, gevolg- of andere schade van enigerlei aard (waaronder gegevensverlies, inkomsten- of winstderving of verlies van gebruik of een ander economisch voordeel) ten gevolge van of anderszins in verband met deze service, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik of onvermogen tot gebruik van de applicatie, of voor enige inhoud die is verkregen van of via de applicatie, enige onderbreking, onnauwkeurigheid, fout of weglating in de inhoud, ongeacht de reden, zelfs niet als de partij die aansprakelijk is gesteld voor de schade en haar abonnementgevers zijn gewaarschuwd voor dergelijke schade.

Kennisgeving

Inzetrooster kan kennisgevingen verzenden via een algemeen bericht via de applicatie, een e-mail naar uw e-mailadres dat in de accountgegevens van Inzetrooster is geregistreerd of een brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de accountgegevens van Inzetrooster is geregistreerd. Inzetrooster gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 48 uur (bij verzending per post) of 12 uur (bij verzending per e- mail) is ontvangen. U kunt op elk gewenst moment als volgt een kennisgeving sturen naar Inzetrooster (waarbij deze kennisgeving wordt geacht te zijn overhandigd zodra Inzetrooster deze ontvangt): per post is verzonden naar Inzetrooster naar het volgende adres: Inzetrooster, Brederoderstraat 132, 2042 BK, ZANDVOORT, Nederland, ter attentie van: de directie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Bij eventuele geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem of naar keuze via een mediation.

Wijziging van voorwaarden

Inzetrooster behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze voorwaarden of het beleid in verband met de applicatie op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van deze voorwaarden gaat in zodra deze is gepubliceerd via de applicatie. U bent zelf ervoor verantwoordelijk om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Als u de applicatie na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u met deze wijzigingen instemt.

Vragen of aanvullende informatie: Als u vragen over deze voorwaarden heeft of aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar contact@inzetrooster.nl